REGULAMIN
Serwisu i Systemu MailingR

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i Systemu MailingR, w tym: warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Korzystanie z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług (w tym dostępu do Systemu MailingR) wymaga zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 3. Usługodawcą jest MailingR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Naddnieprzańska 24A, 04-205 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000922648, NIP: 9522220567, REGON: 389999686, kapitał zakładowy: 20 000 zł,
  adres e-mail: support@mailingr.com.

§ 2. Definicje:

Pojęcia użyte w Regulaminie (pisane wielką literą) mają następujące znaczenia:
 1. Administrator danych Subskrybentów – Twórca, który na podstawie postanowień § 12 Regulaminu lub odrębnie zawartej umowy powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane  osobowe Subskrybentów do przetwarzania w celu realizacji Umowy o korzystanie z Systemu  MailingR; 
 2. Cennik – udostępnione w Serwisie informacje o cenach odpłatnych Usług, będące integralną  częścią Regulaminu; 
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osoby fizycznej; 
 4. Instrukcje – informacje i komunikaty stanowiące opis aktualnych funkcjonalności,  możliwości i zasad działania Systemu MailingR zamieszczone w Serwisie;
 5. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. z dnia 8 października  2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.); 
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 7. Konto – część Serwisu stanowiąca zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Twórcy lub  odpowiednio Subskrybentowi dostępna po zalogowaniu się (lub kliknięciu w Link  w przypadku Subskrybenta); 
 8. Link – wygenerowane i indywidualnie przypisane do Subskrybenta kodowane łącze, którego  kliknięcie potwierdza założenie Konta i umożliwia Subskrybentowi dostęp do niego; Subskrybent otrzymuje Link w wiadomości e-mail wysyłanej po zakupieniu produktu lub  usługi Twórcy przy wykorzystaniu Systemu MailingR; 
 9. Okres rozliczeniowy – okres świadczenia odpłatnej Usługi, za który należna jest Opłata,  w zależności od wybranego przez Twórcę wariantu określonego Cennikiem, np. miesiąc,  kwartał, pół roku, rok itd.;  
 10. Opłata – wynagrodzenie uiszczane przez Twórcę na rzecz Usługodawcy w wysokości  określonej w Cenniku (odpowiednie dla wybranego wariantu) tytułem korzystania  z odpłatnych Usług w danym Okresie rozliczeniowym; 
 11. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania Danych Osobowych  dostępny jest pod adresem: https://mailingr.com/pl/polityka-prywatnosci/; 
 12. Pomiot przetwarzający/Procesor – podmiot przetwarzający Dane  osobowe w rozumieniu art. 28 RODO w imieniu administratora tych danych na podstawie umowy powierzenia, przy czym w niniejszym dokumencie będzie to Usługodawca w stosunku do danych osobowych Subskrybentów, dla których administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Twórca; 
 13. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 14 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021r. poz. 1062 z późn. zm.); 
 14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna niebędąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 15. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiący wzorzec umowy i będący jednoczenie wypełnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE;
 16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 17. SaaS – oprogramowanie jako usługa zainstalowana i utrzymywana w całości w ramach infrastruktury Usługodawcy;
 18. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://mailingr.com/pl/ oraz adresami jego subdomen;
 19. Subskrybent – klient Twórcy, otrzymujący dostęp do Konta Subskrybenta po zakupieniu produktu lub usługi Twórcy przy użyciu Systemu MailingR na zasadach określonych odrębną umową z Twórcą; 
 20. System MailingR/MailingR – rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie wraz elementami niebędącymi programem komputerowym) udostępniane przez Usługodawcę Twórcom w modelu SaaS wyposażone w zespół funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie, Cenniku i Instrukcjach mających na celu wsparcie automatyzacji procesów biznesowych Twórców, w tym m.in. poprzez udostępnienie narzędzi do promocji i sprzedaży newsletterów, kursów online oraz innych produktów i usług Twórców (platformy sprzedażowe, platformy stron lądowania itp.), a także funkcjonalności służących usprawnieniu komunikacji z klientami (linki, archiwa itp.) oraz zapewniających integracje platform sprzedażowych z systemami płatności, fakturowania itp; 
 21. Twórca –  osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną korzystająca z Usług  na podstawie Umowy, w tym z funkcjonalności Systemu MailingR;
 22. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Twórcą lub Użytkownikiem, której przedmiot i treść określają postanowienia Regulaminu, Cennik i Instrukcje;
 23. Usługi – nieodpłatne i odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Twórców i Użytkowników zgodnie z Regulaminem, Cennikiem i Instrukcjami;
 24. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na podstawie Regulaminu, Cennika i Instrukcji – MailingR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Naddnieprzańska 24A, 04-205 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000922648, NIP: 9522220567, REGON: 389999686, kapitał zakładowy: 20 000 zł, adres e-mail: kontakt@mailingr.com
 25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 21 lutego 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 26. UŚUDE – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 3 marca 2020 r., poz. 1219 z późn. zm).
 27. Użytkownik – odwiedzający Serwis, w tym zapisujący się do newsletter’a.

§ 3.Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1) założenie, prowadzenie i likwidacja Konta (w tym Konta dla Twórcy i Konta dla  Subskrybenta),
  2) dostęp do Systemu MailingR i korzystanie z jego funkcjonalności,
  3) newsletter,
  4) czat online
  5) blog,
 1. Usługi mają charakter nieodpłatny (dostęp do Systemu MailingR w wersji testowej, Konto,  newsletter, blog, chat online) i odpłatny (dostęp do Systemu MailingR w wybranym wariancie  po upływie okresu testowego).
 2. Usługodawca świadczy Usługi w sposób nieprzerwany 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem  postanowień ust. 4 poniżej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku  z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku  z modernizacją lub przebudową Serwisu i/lub Systemu. Usługodawca dołoży wszelkich  możliwych starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe (w tym, aby miały  miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej). Informacja o planowanym  czasowym zawieszeniu pracy Systemu MailingR na co najmniej 24 h będzie przekazywana  Twórcom drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta lub na podany przy rejestracji adres  e-mail.  
 4. Usługodawca nie świadczy Usług na rzecz Subskrybentów, chyba że są oni jednocześnie  Twórcami lub Użytkownikami. Wszelkie czynności podejmowane przez Subskrybenta przy  wykorzystaniu Systemu MailingR związane są z realizacją odrębnych umów zawartych  pomiędzy Twórcą a Subskrybentem, których Usługodawca nie jest stroną. Powyższe jest  równoznaczne z tym, że podmiotem odpowiedzialnym względem Subskrybenta za  nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy jest wyłącznie Twórca lub inna osoba  trzecia biorąca udział w realizacji tej umowy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Systemu MailingR  oraz związane z nimi problemy w realizacji Usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za  szkodę wynikającą z utraty danych przez Twórcę lub Subskrybenta wywołanymi:
  1) siłą wyższą (przez co należy rozumieć zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Usługodawcy, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe, epidemia, trzęsienie ziemi),
  2) awariami sprzętu Twórcy lub Subskrybenta,
  3) przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem,
  4) niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem sieci przez Twórcę (ataki hakerskie,  wirusy itp.),
  5) nieuprawnioną ingerencją Twórcy, Subskrybenta lub osób trzecich,
  6) błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego  na sprzęcie komputerowym Twórcy lub Subskrybenta,
  7) nieznajomością lub nieprzestrzeganiem przez Twórcę lub Subskrybenta Regulaminu  i obowiązujących przepisów prawa.
 6. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem Usług (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat  poniesionych przez Twórcę, przy czym nie może przekroczyć wysokości uiszczonej  Opłaty w danym Okresie rozliczeniowym.

§ 4.Zasady korzystania z Serwisu i Systemu MailingR

 1. Korzystanie z Serwisu i Systemu MailingR wymaga spełnienia następujących minimalnych  wymagań technicznych:
  1) dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet; Usługodawca nie  pokrywa kosztów połączenia urządzenia z Internetem, gdyż ponosi je korzystający z Usług  wg. stawek operatora sieci, z której korzysta;
  2) zainstalowanie aktualnej wersji przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej  prawidłowe wyświetlanie zasobów Serwisu (np. Firefox, Chrome, Safari); Usługodawca  zaleca, aby były to najnowsze stabilne wersje ww. przeglądarek;
  3) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Twórca i Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Systemu MailingR w sposób  zgodny z ich przeznaczeniem, Regulaminem i Instrukcjami oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Używanie  zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie i Systemie MailingR w innych celach niż wynika to  z Umowy wymaga odrębnej, uprzedniej zgody Usługodawcy. 
 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Twórca i Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1) respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez co należy  rozumieć m.in.: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych,  naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,
  2) niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i/lub  Systemu MailingR lub wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla  Twórcy lub Użytkownika,
  3) niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami  prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz  osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej).
 4. W przypadku, gdy Twórca lub Użytkownik dopuści się naruszeń Regulaminu lub  obowiązujących przepisów prawa, a także, gdy w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy,  innych Twórców, Użytkowników lub osób trzecich, Usługodawca może ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu do Usług (w przypadku Twórcy także dostępu Systemu MailingR) ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Twórca lub Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Uzyskanie powtórnego dostępu do Usług (w tym dostępu do  Systemu MailingR) wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy. 
 1. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Twórca lub Użytkownik zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia przyczyny ograniczenia lub  zablokowania dostępu do Usług, w przeciwnym wypadku Usługodawca jest uprawniony do  rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.  
 2. Usługodawca informuje Twórców i Użytkowników, że korzystanie z usług świadczonych  drogą elektroniczną przy wykorzystaniu sieci Internet związane jest z następującymi  zagrożeniami:
  1) złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
  2) różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe  działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy,  robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; 
  3) programy szpiegujące (ang. spyware);
  4) programy śledzące;
  5) działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je zazwyczaj  bez jego wiedzy i zgody autorowi programu;
  6) spam, czyli niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie  do wielu odbiorców;
  7) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną  zaufania osobę lub instytucję(ang. phishing);
  8) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciemm.in. takich narzędzi  hackerskich jak exploiti rootkit.  
 1. Usługodawca informuje Twórców i Użytkowników, że stosuje nowoczesne środki  zabezpieczające Serwis i System MailingR przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.  Mimo tego zaleca Twórcom i Użytkownikom, aby po swojej stronie również podjęli działania  zmierzające do maksymalnej minimalizacji potencjalnego ryzyka zagrożeń, o których mowa  w ust. 6 powyżej, w tym, aby:
  1) zaopatrzyli swój sprzęt elektroniczny, przy pomocy którego korzystają z Usług,  w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizowali;
  2) wykonywali regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym;
  3) dysponowali włączoną zapora sieciowa (ang. firewall);
  4) aktualizowali wszelkie oprogramowanie;
  5) nie otwierali załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  6) zapoznawali się z komunikatami okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  7) używali oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnych źródeł.

§ 5.Konto

 1. Rejestracja i prowadzenie Konta są bezpłatne.  
 2. Twórca może zarejestrować Konto poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza  rejestracji i podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym (imię, nazwisko i adres  e-mail) oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 3. Do zawarcia Umowy prowadzenia Konta dla Twórcy dochodzi między Twórcą a Usługodawcą  z chwilą aktywacji Konta, która następuje po uzupełnieniu formularza i kliknięciu w przycisk  „ Załóż konto”. 
 4. Do zawarcia Umowy prowadzenia Konta dla Subskrybenta dochodzi miedzy Twórcą  a Usługodawcą z chwilą kliknięcia przez Subskrybenta w Link po zakupieniu produktu lub  usługi Twórcy przy wykorzystaniu Systemu MailingR.  
 5. Zalogowanie się do Konta Twórcy wymaga podania loginu oraz hasła w formularzu logowania  dostępnym w Serwisie. Loginem jest adres e-mail podany przez Twórcę. Hasło ustalane jest  przez Twórcę indywidualnie w procesie rejestracji lub odpowiednio poprzez edycję ustawień  w Koncie.  
 6. Zalogowanie się do Konta Subskrybenta wymaga w przypadku pierwszej wizyty – kliknięcia  w Link, a w przypadku kolejnych wizyt i ustawienia przez Subskrybenta loginu  i hasła poprzez edycję ustawień w Koncie – podania tych danych w formularzu logowania  dostępnym w Serwisie.  
 7. Twórca zobowiązuje się (i analogicznie zobowiąże Subskrybenta) do utrzymania w poufności  informacji umożliwiających dostęp do Konta. W celu zachowania bezpieczeństwa logowania  Usługodawca zaleca utworzenie silnego hasła logowania i jego zmianę co 30 dni oraz  wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej po zakończeniu  korzystania z Systemu MailingR. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki  udostępnienia hasła przez Twórcę lub Subskrybenta osobom trzecim. 
 8. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony, a Twórca jest uprawniony do likwidacji Konta w  każdym czasie bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres:  support@mailingr.com. 
 9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu. 
 10. Zmiana i odzyskiwanie hasła możliwe są poprzez skorzystanie z funkcji odzyskiwania, bądź  zmiany hasła dostępną w Serwisie. 
 11. Twórca może uzupełnić lub edytować informacje na swój temat poprzez edycję  poszczególnych sekcji dostępnych w ramach Konta, przy czym każdorazowo zobowiązuje się  do podawania danych prawdziwych i aktualnych oraz nienaruszających praw osób trzecich.  
 12. Subskrybent może ustawić i edytować login i hasło, zaktualizować subskrypcję usług Twórcy  poprzez edycję odpowiedniej sekcji dostępnej w ramach Konta (anulowanie subskrypcji,  zmiana danych karty), a także za pośrednictwem Konta uzyskać dostęp do dodatkowych  materiałów dodanych przez Twórcę . 
 13. Twórca może zamieszczać w ramach Konta tylko takie treści, co do których jest dysponentem  praw, w tym praw autorskich majątkowych w rozumieniu Prawa autorskiego. W przypadku  podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń  wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do  treści zamieszczanych przez Twórcę w Systemie MailingR, Twórca zwolni Usługodawcę  z odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, poniesione w związku z takimi roszczeniami.
 14. Wprowadzenie danych osobowych Subskrybentów do Systemu MailingR (założenie Konta dla  Subskrybenta) w związku z zakupem produktów lub usług Twórcy przy wykorzystaniu  Systemu MailingR na zasadach określonych odrębną umową zawartą pomiędzy Twórcą a  Subskrybentem jest równoznaczne z ich powierzeniem Usługodawcy przez Twórcę na  zasadach określonych w § 12 Regulaminu (umowa powierzenia). 
 15. Twórca akceptując Regulamin i korzystając z Systemu MailingR oświadcza, że jest  Administratorem danych Subskrybentów zamieszczanych w MailingR oraz że w pełni  odpowiada za spełnienie wobec nich obowiązków wynikających z RODO i innych  obowiązujących przepisów prawa. W tym w szczególności za dysponowanie i odpowiednie  udokumentowanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Subskrybentów  powierzanych Usługodawcy i wypełnienie obowiązków informacyjnych.  
 16. Twórca zobowiązany jest do zapoznania Subskrybentów z Regulaminem i Polityką  Prywatności, a także do stworzenia i nieodpłatnego udostępnienia Subskrybentowi  regulaminu sprzedaży własnych produktów lub regulaminu świadczenia usług przy  wykorzystaniu funkcjonalności Systemu MailingR oraz przedstawienia zasad przetwarzania  danych osobowych Subskrybenta.

§ 6. System MailingR

 1. Korzystanie przez Twórcę z funkcjonalności Systemu MailingR jest możliwie po  zarejestrowaniu Konta, a w przypadku usług odpłatnych – po złożeniu zamówienia  i uiszczeniu Opłaty. 
 2. Usługodawca w ramach dostępu do Systemu MalingR świadczy następujące Usługi:
  1) nieodpłatny dostęp do Systemu MailingR w wersji testowej,
  2) odpłatny dostęp do Systemu MailingR w ramach wybranego wariantu zgodnie  z Cennikiem.  
 1. Wersja testowa Systemu MalingR:
  1) wymaga zarejestrowania Konta, zalogowania się do niego i złożenia zamówienia na  dostęp do wersji testowej;
  2) ma charakter jednorazowy;
  3) może zostać wyłączona przez Twórcę poprzez złożenie Usługodawcy rezygnacji z korzystania z niej lub poprzez usunięcie Konta;
  4) dostępna jest do upływu terminu jej trwania, chyba że Twórca złoży zamówienie na Usługi  odpłatne w ramach wybranego wariantu. Jest to równoznaczne z tym, że po upływie  terminu korzystania z wersji testowej nie dochodzi do automatycznej aktywacji  odpłatnych Usług dostępu do Systemu MailingR (nie jest naliczana Opłata). 
 1. Korzystanie z odpłatnego dostępu do Systemu MailingR:
  1) wymaga zalogowania się do Konta, złożenia zamówienia na dany wariant Usług  i dokonania płatności zgodnie z Cennikiem i na zasadach określonych w § 8 Regulaminu;
  2) aktywacja Usługi odpłatnej nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie  Usługodawcy;
  3) w przypadku upływu Okresu rozliczeniowego przedłużenie Umowy o świadczenie Usługi  odpłatnej może nastąpić poprzez złożenie przez Twórcę nowego zamówienia na zasadach,  o których mowa w pkt 1 powyżej;
  4) przed upływem Okresu rozliczeniowego Usługodawca przesyła wiadomość Usługobiorcy  dotyczącą upływu Okresu rozliczeniowego i konieczności dokonania kolejnej płatności;
  5) Twórca, który w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego chce zmienić wariant Usług  może zgłosić taką potrzebę Usługodawcy mailowo na adres: support@mailingr.com, a  następnie dokonać dopłaty za pozostały Okres rozliczeniowy w wysokości  proporcjonalnej różnicy w cenie. W przypadku zmiany wariantu na niższy w trakcie  trwania Okresu rozliczeniowego różnica w cenie nie jest zwracana Twórcy;
  6) Umowa o świadczenie Usługi odpłatnego dostępu do Systemu MailingR zawierana jest na  czas jej trwania określony danym wariantem Usług. 
 1. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług dostępu do  Systemu MailingR bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji naruszenia przez  Twórcę zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, a także w sytuacji, o której  mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu. 
 2. Usługodawca w ramach funkcjonalności Systemu MailingR udostępnia Twórcy możliwość  integracji MailingR z podmiotami zewnętrznymi, w tym: ActiveCampaign, MailChim,  MailerLite, ConvertKit, Fakturownia i Firma itp. Dostawcy usług zewnętrznych do  prawidłowej integracji z MailingR mogą wymagać od Twórcy rejestracji konta w ich usługach  i zawarcia z nimi odrębnych umów.  
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie podmiotów  zewnętrznych, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną umowy pomiędzy Twórcą a  podmiotami zewnętrznymi. Ponadto, Usługodawca nie odpowiada za ewentualne usunięcie  materiałów z serwisów zewnętrznych i rekomenduje Twórcy posiadanie kopii zapasowych  materiałów zamieszczanych w serwisach zewnętrznych dostawców. 

§ 7.Newsletter

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji na następujące tematy: tworzenie i zarządzanie płatnymi newsletterami, subskrypcyjna sprzedaż dostępu do treści, nowe funkcjonalności Systemu MailingR i promocje Usług (dalej:  „Newsletter”) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika podczas  zapisu adres poczty elektronicznej. 
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Wszelkie treści i elementy graficzne Newsletter’a stanowią przedmiot autorskich praw  majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają  ochronie prawnej. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie ich w sposób niezgodny  z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 4. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy dokonać zapisu poprzez wykonanie następujących  czynności: podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie następujących  danych: imię i adres poczty elektronicznej, zapoznanie się z treścią Regulaminu (w tym w  szczególności w zakresie odnoszącym się do Newsletter’a) i Polityki Prywatności oraz  aktywowanie Usługi Newsletter poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz się”.
 5. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail i kliknięcie w przycisk „Zapisz się” jest  równoznaczne wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie na podany adres  e-mail informacji handlowych w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Użytkownik w dowolnym momencie może dezaktywować Usługę Newsletter, co jest  równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter. W celu  dezaktywacji należy kliknąć w link o treści „Wypisz się z listy” zawarty w treści wiadomości,  co będzie skutkować zaprzestaniem przesyłania Newsletter’a przez Usługodawcę na podany  przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 7. Użytkownik może w każdym momencie ponownie zapisać się do Newsletter’a.

§ 8.Płatności

 1. Twórca zobowiązany jest zapłacić za Usługę odpłatną z góry zgodnie z Cennikiem. Podane  ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto. 
 2. Z uwagi na charakter dostępnych w Serwisie metod płatności Twórca za Usługi odpłatne  powinien zapłacić niezwłocznie, tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia, w przeciwnym  wypadku Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia. 
 3. Jeżeli dany wariant Usług nie jest wyszczególniony w obowiązującym Cenniku, to Twórcę obowiązuje cennik zindywidualizowany (odpowiadający treści odrębnej umowy zawartej  z Usługodawcą). 
 4. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności w następujących trybach:
  1) płatności online dokonywane z poziomu Serwisu kartą płatniczą (Visa, American Express,  Mastercard …), której numer Twórca wprowadza podczas składania zamówienia na odpłatną Usługę, realizowane i obsługiwane przy wykorzystaniu funkcjonalności: 
            a) platformy Stripe dostępnej pod adresem stripe.com; podmiotem  świadczącym obsługę płatności jest firma Stripe Inc. z siedzibą przy 510  Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA;
  2) obciążanie karty płatniczej Twórcy automatycznie za kolejne miesiące subskrypcji  (płatności odnawialne) – kwota kolejnej płatności odnawialnej jest podana podczas  składania zamówienia, jest także widoczna w Koncie; Twórca wyraża zgodę na obciążanie  jego karty płatniczej zgodnie ze złożonym zamówieniem i może w każdej chwili wycofać  zgodę na płatności rekurencyjne poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności  Serwisu lub funkcjonalności dostarczanych przez podmioty trzecie. 
 1. Momentem zapłaty jest potwierdzenie dokonania płatności przekazanego Usługodawcy przez  operatora płatności. 
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez  Twórcę kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do  karty płatniczej Twórcy. 
 3. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługodawca. 
 4. Usługodawca wystawi Twórcy fakturę w oparciu o dane wskazane podczas rejestracji Konta. W przypadku, gdy Twórca jest płatnikiem VAT powinien, podczas rejestracji bądź  w zamówieniu, podać swój nr NIP i zaznaczyć czy ma być wystawiona Faktura VAT.  Usługodawca dostarczy fakturę Twórcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej  w terminie 7 dni od otrzymania płatności. 
 5. Twórca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie  z art. 106 n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 6. Wszelkie zmiany dotyczące Opłat będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego  Cennika. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat uiszczonych przez Twórcę na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.

§ 9. Rozwiązanie Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi:
  1) w odniesieniu do usługi Konta – w chwili złożenia przez Twórcę dyspozycji usunięcia  Konta (poprzez wprowadzenie zmian w Koncie lub przesłanie deklaracji usunięcia konta  na adres e-mail Usługodawcy) lub wskutek usunięcia Konta przez Usługodawcę  w związku z rozwiązaniem Umowy.
  2) w odniesieniu do usługi Newsletter’a – w chwili wypisania się z newsletter’a przez  Użytkownika lub wraz zakończeniem świadczenia usługi przez Usługodawcę;
  3) w odniesieniu do Usługi dostępu do Systemu MalingR w wersji testowej po upływie  terminu jej trwania i w związku z brakiem wniesienia Opłaty za Usługę odpłatną;
  4) w odniesieniu do odpłatnej Usługi dostępu do Systemu MalingR – z upływem okresu, na  jaki Usługa została wykupiona i w przypadku braku kontynuacji Umowy przez Twórcę przez co należy rozumieć nieuiszczenie Opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy lub  anulowanie płatności cyklicznej. 
 1. Twórca może rozwiązać Umowę w zakresie dostępu do Systemu MalingR w każdej chwili przez złożenie oświadczenia zawierającego wolę rozwiązania Umowy na adres e-mail  Usługodawcy: support@mailingr.com lub poprzez usunięcie Konta. Wówczas Umowa  odpłatna wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane Opłaty  nie podlegają zwrotowi.  
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu  wypowiedzenia w przypadku:
  1) podania przez Twórcę lub Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych danych, które  są niezbędne do realizacji Umowy,
  2) uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Twórcę lub  Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób  trzecich, w tym w szczególności w sytuacji naruszania przez Twórcę lub Użytkownika zobowiązań określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu czy w sytuacji, o której mowa w § 4 ust.  5 Regulaminu. 
 1. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług z ważnego powodu, przez który należy  rozumieć istotne przyczyny natury finansowej i biznesowej (w tym zmiana profilu  działalności i zakresu świadczonych usług), zmiany przepisów prawa mających bezpośredni  wpływ na działalność Usługodawcy czy zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej  przez Usługodawcę. O planowanym zakończeniu świadczenia Usług związanych z MalingR z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem Serwisu i drogą mailową.  
 2. W przypadku Umów zawartych na Okres rozliczeniowy dłuższy niż 60 dni Usługodawca  dokona Twórcy zwrotu uiszczonych Opłat za okres dłuższy niż 60 dni. 

§ 10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Systemu MailingR lub nieprawidłowości w świadczeniu Usług przez Usługodawcę, Twórca lub Użytkownik może złożyć reklamację przesyłając ją na następujący adres e-mail: support@mailingr.com 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać : 
  1) login/adres e-mail przypisany Twórcy lub Użytkownikowi oraz dane kontaktowe,
  2) przedmiot reklamacji – wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich  wystąpienia i czasu trwania,
  3) proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji. 
 1. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Twórcy lub  Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 2 wymagają  doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. 
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od  dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę, a sposób rozstrzygnięcia  Usługodawca przekaże Twórcy lub Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany przez  niego adres e-mail (w przypadku Twórcy adres e-mail przypisany do Konta). 
 3. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i Systemu MailingR oraz pytania  dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres mailowy: support@mailingr.com

§ 11. Wsparcie techniczne

 1. W trakcie obowiązywania Umowy Twórca ma możliwość skorzystania ze wsparcia  technicznego Usługodawcy w zakresie związanym z korzystaniem z Usług w ramach Opłaty. 2. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego należy wysłać zgłoszenie problemu  na adres e-mail: support@mailingr.com ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości i błędów. 3. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonego problemu najpóźniej do 72 h od otrzymania  zgłoszenia. 
 2. Wsparcie techniczne Usługodawcy nie ma zastosowania do:
  1) elementów, które podlegają samodzielnej modyfikacji przez Twórcę,
  2) błędów, które powstały w wyniku nieuprawnionej ingerencji Twórcy w ustawienia Usługi, 
  3) problemów wynikających z niespełnienia przez Twórcę wymogów technicznych, które są  niezbędne do korzystania z Usługi.

§ 12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych (umowa powierzenia)

1) Powierzenie przetwarzania Danych osobowych

 1. Administrator danych Subskrybentów powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art.  28 RODO Dane osobowe Subskrybentów do przetwarzania na zasadach i w celu określonym  w niniejszym paragrafie.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane osobowe  wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych (przez co należy rozumieć  umowę powierzenia, której treść określa § 12 Regulaminu), zgodnie z RODO oraz innymi  przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków  technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa  odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych tak, aby  przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz w sposób rzeczywisty chroniło prawa osób,  których dane dotyczą.
 4. Administrator danych Subskrybentów oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania  danych w zakresie, w jakim je powierza do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu,  w tym w szczególności, że dopełnił wszelkich czynności wymaganych RODO i innym  obowiązującymi przepisami prawa oraz że dysponuje odpowiednią podstawą prawną ich  przetwarzani (np. zgoda osoby, której dane dotyczą, jeśli jest wymagana). 

2) Zakres i cel umowy powierzenia oraz czas przetwarzania

 1. Administrator danych Subskrybentów powierza Podmiotowi przetwarzającemu  następujące Dane Osobowe Subskrybentów: imię, nazwisko, adres e-mail, adres  prowadzenia działalności gospodarczej/siedzibę, oznaczenie firmy i NIP, a także inne  informacje niezbędne do korzystania z funkcjonalności Systemu MailingR. Zakres  powierzenia zależy od funkcjonalności dostępnych w ramach poszczególnych wariantów  Usług oraz może być w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez  Administratora danych Subskrybentów. Ograniczenie albo rozszerzenie zakresu  powierzenia może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych  Subskrybentów Podmiotowi przetwarzającemu informacji w tym przedmiocie w formie  elektronicznej (na adres e – mail: support@mailingr.com). W przypadku braku reakcji  Podmiotu przetwarzającego w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania wiadomości  przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
 2. Powierzane przez Administratora danych Subskrybentów Dane osobowe będą przetwarzane  przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania Umowy przez  Podmiot przetwarzający, w tym: umożliwienie dostępu do Systemu MailingR i korzystania  z jego funkcjonalności oraz tworzenie kopii zapasowych przez okres niezbędny do realizacji  Umowy.
 3. Czas przetwarzania przez Podmiot przetwarzających powierzonych danych nie będzie  dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usług, tj. od momentu  założenia Konta do 6 miesięcy po usunięciu (skasowaniu) Konta. Okres ten związany jest  z istnieniem backup’ów Serwisu, dzięki którym Usługodawca umożliwia zachowanie  integralności danych podczas świadczenia Usług. Okres przetwarzania danych może być  dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Usługodawcę taki obowiązek.

3) Obowiązki Podmiotu przetwarzającego.

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu  powierzonych danych osobowych.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych  osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane w celu  realizacji niniejszej umowy powierzenia oraz ich przeszkolenia z zakresu ochrony danych.  Zapewnia również, że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania zostaną  zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje zarówno okres zatrudnienia lub współpracy tych osób z Podmiotem  przetwarzającym, jak również po jego ustaniu.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii  czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora  danych Subskrybentów.
 4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem  powierzonych mu danych zwraca Administratorowi danych Subskrybentów Dane Osobowe  oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie lub przesyła potwierdzenie ich zniszczenia w formie  elektronicznej, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują  przechowywanie danych osobowych.
 5. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych  Subskrybentóww niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na  żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art.  32-36 Rozporządzenia.
 6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu danych  osobowych niezwłocznie zgłasza je Administratorowi danych Subskrybentów. Do czasu  przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z  naruszeniem ochrony danych, Administrator danych Subskrybentów podejmuje bez zbędnej  zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawnienie negatywnych skutków  naruszenia.
 7. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez  Administratora danych Subskrybentów, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz  podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Administratorowi  danych Subskrybentów.
 8. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych  osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i  zaniechanie.
 9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora  danych Subskrybentów o jakimkolwiek postępowaniu (w szczególności administracyjnym  lub sądowym) dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych  określonych w niniejszej umowie powierzenia, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub  orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych skierowanych do Podmiotu  przetwarzającego, jak również o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych  kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych  danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez  Urząd Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie Danych Osobowych,  które Administrator danych Subskrybentów powierzył Podmiotowi przetwarzającemu.
 10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,  danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora  danych Subskrybentów i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w  jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub  elektronicznej („dane poufne”).
 11. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w  tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez  pisemnej zgody Administratora danych Subskrybentów w innym celu niż wykonanie Umowy,  chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących  przepisów prawa lub Umowy.
 12. Podmiot przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora danych Subskrybentów wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki wynikające z umowy  powierzenia oraz obowiązujących przepisów prawa. 

4) Dalsze powierzenie danych

 1. Administrator danych Subskrybentów udziela zgody Podmiotowi przetwarzającemu na  dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych Subskrybentów, o których mowa w  ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, dostawcom technologii oferowanej przez:
  Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States wiecej  informacji o przetwarzaniu danych; https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms
  w celach związanych z realizacją Umowy, w tym w związku ze świadczeniem usługi hostingowej. 
 2. Podpowierzenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, ma na celu wyłącznie zagwarantowanie  prawidłowego oraz bezpiecznego działania Systemu MailngR i świadczenia Usług zgodnie  z Umową. 
 3. Centra danych Google Cloud, w których przechowywane są dane znajdują się na terenie  państwa członkowskiego UE (Belgia i Holandia), gdzie zapewniony jest odpowiedni poziom  ich ochrony. Szczegóły odnośnie poziomu bezpieczeństwa oraz zgodności z RODO dostępne  są pod adresem: https://cloud.google.com/security/compliance/offerings#/regions=EMEA.  
 4. Podmiot przetwarzający może powierzyć Dane Osobowe objęte niniejszą umową powierzenia  do dalszego przetwarzania innemu podwykonawcy w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu  uprzedniej pisemnej, w tym w formie elektronicznej, zgody Administratora danych  Subskrybentów.
 5. Podwykonawca, o którym mowa w pkt 3 powyżej powinien spełniać te same gwarancje i  obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający (Usługodawcę) w niniejszej  umowie powierzenia. 

5) Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych  Osobowych Subskrybentów niezgodnie z treścią niniejszej umowy powierzenia, a w  szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom  nieupoważnionym.
 2. Podmiot przetwarzający odpowiada za rzeczywiste szkody spowodowane przetwarzaniem  danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków  nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami  Administratora danych osobowych Subskrybentów lub wbrew tym instrukcjom.

§ 13. Dane osobowe Twórców i Użytkowników

 1. Administratorem danych Twórców i Użytkowników jest Usługodawca. 
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Twórców tj. imię i nazwisko, adres  prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej, NIP, nr konta  bankowego i dane Użytkowników: imię i adres e-mail w celu umożliwienia im korzystania z  Serwisu i Systemu MailingR, w tym w celu świadczenia Usług. 
 3. Podanie przez Twórców i Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez  ich podania korzystanie z poszczególnych Usług może okazać się niemożliwe.
 4. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych,  w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków  bezpieczeństwa.
 5. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Twórców i Użytkowników wraz  z informacjami na temat polityki cookie’s znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://mailingr.com/pl/polityka-prywatnosci/. Twórca/  Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią ww. dokumentu.

§ 14. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca zastrzega, że Serwis i System MailingR zawierają treści chronione prawem  własności intelektualnej, np. programy komputerowe, elementy graficzne, logotypy, treści tekstowe, wideo czy audio. 
 2. Korzystanie z Serwisu i Systemu MailingR nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach  niematerialnych do utworów znajdujących się w nich. Bez pozyskania uprzedniej zgody  Usługodawcy, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu lub Systemu MailingR. 
 3. Usługodawca udziela Twórcy i Użytkownikowi jedynie licencji niewyłącznej (dalej:  „Licencja”) uprawniającej do korzystania odpowiednio z Serwisu i Systemu MailingR  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym na zasadach określonych w Regulaminie,  Cenniku oraz Instrukcjach oraz innych komunikatach zamieszczonych w Serwisie, a udzielona  licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji). 
 4. Licencja udzielana jest przez Usługodawcę bez ograniczeń terytorialnych na czas określony  odpowiadający okresowi świadczenia Usług i wygasa wraz z usunięciem Konta (odpowiednio  zaprzestaniem korzystania z usługi Newsletter). 

§ 15. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Twórca, będący zarówno Konsumentem jak i Przedsiębiorcą, może odstąpić od Umowy bez  podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od  Umowy przed jego upływem na adres: support@mailingr.com. Wzór oświadczenia  o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Twórcy uiszczoną Opłatę za Usługi odpłatne, od których  zakupu Twórca odstąpił. Zwrot nastąpi bez dodatkowych kosztów i według takiego samego  sposobu jak przy uiszczaniu Opłaty, chyba że Twórca zgłosił Usługodawcy inny sposób  zwrotu. 

§ 16. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Twórca będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich  (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego  rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod  adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista  rzeczników konsumentów oraz procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów  dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu  cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawach autorskich czy UŚUDE. 

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie dla każdego Twórcy. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu  z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  z następujących przyczyn:
  1) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu bądź na  działalność Usługodawcy;
  2) wydania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów administracji lub sądów, mających  wpływ na realizację Umów objętych niniejszym Regulaminem;
  3) wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych dotyczących Serwisu, Systemu  MailingR oraz Usług objętych niniejszym Regulaminem;
  4) wprowadzenia rozwiązań mających na celu usprawnienie działania Serwisu, Systemu  MailingR oraz obsługi Twórców i Użytkowników;
  5) zmiany danych Usługodawcy;
  6) wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę prywatności i zapobieganie  nadużyciom;
  7) ograniczenie bądź rozszerzenie asortymentu Serwisu lub zakresu Usług (w tym  wprowadzenie lub wycofanie funkcjonalności w ramach MailingR);
  8) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w  Regulaminie;
  9) zmiany sposobów płatności. 
 1. Usługodawca poinformuje Twórców o zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed ich  planowanym wejściem w życie poprzez: wyświetlenie komunikatu i publikację nowego  Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o planowanej zmianie drogą elektroniczną  na adres e-mail przypisany do Konta. Twórca może zgłosić sprzeciw w zakresie  wprowadzonych zmian do momentu ich wejścia w życie poprzez poinformowanie  Usługodawcy o tym za pośrednictwem maila na adres: support@mailingr.com. Zgłoszenie  sprzeciwu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, w tym umowy o świadczenie usług  o charakterze ciągłym (np. Newsletter). 
 2. Brak sprzeciwu Twórcy wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia  jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega  rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu, co skutkuje  również rozwiązaniem świadczenia usługi prowadzenia Konta. 
 3. Usługodawca może na mocy odrębnej umowy zawartej z Twórcą odmiennie uregulować  zasady korzystania z Serwisu i Systemu MailingR. W takiej sytuacji w razie kolizji  postanowienia ww. umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory na gruncie Regulaminu będą  rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku Przedsiębiorców, gdy nie  dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę  Usługodawcy. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie  obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach  konsumentów, Praw autorskich, RODO i UŚUDE. 
 6. Integralną częścią Regulaminu są Cennik, Instrukcje i Polityka Prywatności, 
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Serwisie. 
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2021.

Kontynuując korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z naszą polityką cookies.